תקנון מבצע – קנה ב-500 שלם 200

 

 הגדרות

החברה:

דלתא גליל תעשיות בע"מ, ח"צ 520025602.

המבצע:

הנחה של 300 ₪ על כל רכישה של מוצרים המשתתפים במבצע, במחירם המלא, בסכום של 500 ₪.

מוצרים המשתתפים במבצע:

 

 1. באתר האינטרנט: מוצרים הנמכרים באתר האינטרנט של דלתא, שלצידם מופיע חיווי/באנר "קנה ב-500 שלם 200".

 2. בחנויות המשתתפות במבצע: מוצרים מקולקציית החורף של דלתא הנמכרים בחנויות המשתתפות במבצע, המצויים על מדף שעליו שילוט "קנה ב-500 שלם 200".

"חנויות המשתתפות במבצע":

 

חנויות רשת "דלתא" שאינן מוגדרות על ידי החברה חנויות עודפים.

תקופת המבצע המתוכננת:

החל מיום 3.12.2019 ועד ליום 31.12.2019, להוציא ימי מבצעים מיוחדים במהלך חודש דצמבר; או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה או עד לגמר המלאי. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק מערוצי המכירה (למשל, באתר האינטרנט או בחנויות מסוימות).

 

המבצע וחישוב ההנחה

 1. לקוח שירכוש מוצרים המשתתפים במבצע – במחיר מלא – בסכום של 500 ₪, יהיה זכאי להנחה בסך 300 ₪ בגין אותה עסקה. ההנחה תינתן בגין כפולות של 500 ₪ (למשל, אם מחירם המלא של המוצרים המשתתפים במבצע בעסקה הוא 1,000 ₪, תינתן הנחה בסך 600 ₪).

 2. מובהר כי ההנחה תינתן רק בגין 500 ₪ מלאים (למשל, אם מחירם המלא של המוצרים המשתתפים במבצע בעסקה הוא 550 ₪, מחיר העסקה לאחר ההנחה יהא 250 ₪).

 3. ככל שעסקה כוללת מוצרים המשתתפים במבצע ומוצרים אחרים, תינתן הנחת ה-300 ₪ אך ורק בהתחשב במוצרים המשתתפים במבצע הכלולים בעסקה.

 4. ההנחה תינתן אך ורק בעסקה שלא ניתנה בה הנחה נוספת, בין בגין מוצר המשתתף במבצע ובין בגין מימוש תווים, קופונים, הטבות, הנחות, הטבות הצטרפות וכיו"ב.

 5. למען הזהירות מובהר כי לא יחול כפל מבצעים או כפל הנחות; וכי תנאי להנחה האמורה הינו רכישת מוצרים במחירם המלא.

כללי

 1. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות המשתתפים במבצע.

 2. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש.

 3. אין כפל מבצעים, לרבות ביחס למבצעי מחיר, מבצעי סל והנחות לקהלים שונים.

 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

 5. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב.