מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות דלתא

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון המותגים של דלתא (להלן: "המועדון"). המועדון הוא מועדון הלקוחות של חברת דלתא ישראל מותגים בע"מ (להלן: "דלתא" או "החברה") וינוהל על ידה.

 2. "מועדון המותגים של דלתא" הינו מועדון לקוחות שיכלול מותגים שונים של דלתא, כפי שיוחלט על ידיה מעת לעת וכפי שיפורט בתקנון זה, כפי שיתוקן מעת לעת (והכל בכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות).

 3. נכון למועד תקנון זה (חודש מאי 2024), המועדון חל ביחס למותגים הבאים: "דלתא" (מועד תחילת תחולה: ממועד הקמת המועדון) ו-"Panta Rei" (מועד תחילת תחולה: החל מתאריך 19.5.24). בהתאם, בכל מקום בתקנון זה שבו נזכרת המילה "מותגים", הכוונה היא למותגים הנזכרים בסעיף זה.

 4. תחולת תנאי המועדון על כל מותג, לרבות האפשרות לצבור נקודות זכות ולממש נקודות זכות בקשר עם רכישות מוצרים בחנויות המותג כמפורט בתקנון זה, וכל הטבה אחרת הנובעת מתקנון זה, הינה ממועד תחילת התחולה ביחס לאותו מותג, בלבד. למען הזהירות מובהר כי התחולה אינה רטרואקטיבית ובשום מקרה לא תהיה צבירת הטבות (לרבות נקודות זכות) בקשר עם עסקאות או פעולות של חבר המועדון בחנויות מותג במועד שקדם למועד תחילת התחולה ביחס למותג הרלוונטי.

 5. בכל מקום בתקנון זה, אלא אם נכתב אחרת במפורש, המונחים "חנויות הרשת", "חנות רשת", "חנויות המותגים" או "חנות מותג" כוללים את החנויות שבבעלות החברה והמופעלות על ידיה, ושמצויות תחת רשת של אחד המותגים שעליהם חל תקנון זה ושנזכרים בסעיף 3 לעיל (בלבד, ולא מותגים אחרים, לרבות כאלה שבבעלות דלתא), אך הוא אינו כולל חנויות שיוגדרו על ידי דלתא מעת לעת, לפי שיקול דעתה, כחנויות עודפים (להלן: "חנויות עודפים") , בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו.

 6. דלתא שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות.

 7. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, דלתא תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי דלתא, והוא בלבד.

 8. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

הצטרפות וחברות במועדון

 1. כל אדם פרטי (ולא תאגיד), אשר שילם דמי הצטרפות, כהגדרתם להלן, מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה (להלן: "חבר מועדון"). למרות האמור ולמרות כל הוראה שעלולה להתפרש אחרת בתקנון זה, עובדי דלתא, זכיינים של רשת מותגים ועובדים של זכיינים או מפעילי חנות, לא יהיו רשאים להצטרף למועדון והמונח "חבר מועדון" אינו כולל אנשים כאמור.

 2. קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, המבקשים להצטרף למועדון, יידעו את הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הצטרפותם למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.

 3. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

 4. דלתא תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה.

 5. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לדלתא, באחת מחנויות הרשת, באמצעות אתר האינטרנט של דלתא או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי דלתא מעת לעת. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות, על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיהיה מעת לעת. טופס ההצטרפות עשוי להיות טופס קשיח ו/או טופס מקוון, כפי שיהא מקובל אצל החברה מעת לעת.

 6. עלות ההצטרפות למועדון היא 50 ₪ (להלן: "דמי ההצטרפות"), אשר תשולם במעמד מילוי טופס ההצטרפות (באמצעות כרטיס אשראי בלבד, או במזומן ככל שההצטרפות היא בחנות פיזית). חבר מועדון יהא זכאי לפנות לדלתא, בכתב, ולבטל את הצטרפותו. במקרה כזה, דלתא תשיב לחבר המועדון את דמי ההצטרפות, ובלבד שבקשת הביטול, בכתב, תגיע לדלתא תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ושחבר המועדון לא מימש הטבה או נהנה מהנחה כלשהי, המוענקת לחברי מועדון. ביטול החברות לאחר חלוף 14 יום או בכל מקרה של מימוש הטבה או הנחה, המוענקת לחברי מועדון – ימנע את השבת דמי ההצטרפות. למרות האמור, במקרה של הצטרפות באמצעות האינטרנט, תנאי להשבת דמי ההצטרפות הוא משלוח הודעת הביטול בתוך 14 ימים ממועד ההצטרפות.

 7. דלתא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן להחליט על גביית תשלום שנתי לחידוש חברות במועדון ו/או לשנותו ו/או לבטלו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 8. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות ותהא בתוקף כל עוד לא בוטלה על ידי דלתא או על ידי חבר המועדון. 

 9. מובהר בזאת כי דלתא תהיה רשאית לבטל את רישומו של חבר מועדון ו/או את חברותו של חבר מועדון, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.

מסירת פרטים והסכמה לקבלת דברי פרסומת

 1. במסגרת ההצטרפות למועדון, ימסור הלקוח פרטים אשר יתבקשו במסגרת טופס ההצטרפות למועדון, כפי שיהיה מעת לעת. בעצם הצטרפותו למועדון ומסירת פרטיו האישיים לדלתא, בין אם חתם המצטרף על טופס הצטרפות ובין אם לאו:

  1. מסכים המצטרף להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר מנוהל על ידי דלתא.

  2. מסכים המצטרף לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת [כהגדרת המונח "דבר פרסומת" בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת")] מדלתא, מחברות השולטות בדלתא ו/או מחברות הנשלטות על ידי דלתא ו/או מחברות קשורות של דלתא [כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968)], קיימות ו/או עתידיות (להלן: "חברות בקבוצה"), באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל, בקשר עם כל מותג מהמותגים שיימכרו על ידי דלתא, בין מותגים שכלולים במועדון ובין מותגים אחרים.

  3. מאשר המצטרף כי חברות בקבוצה יהיו רשאיות לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות, ובלבד שאותן חברות בקבוצה או מי מהן תפעלנה את פעילות השיווק של החברה או את חלקה, לרבות  את רשת חנויות "דלתא" (לרבות חנויות עודפים ו/או את אתר האינטרנט של דלתא ו/או מותגים אחרים מבית דלתא, קיימים או עתידיים) או את חלקן. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי דלתא בקשר להיותו חבר מועדון  כאמור, ייחשב לקניינה של דלתא, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

  4. מאשר המצטרף כי דלתא תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס למועדון – אף אם אינן דברי פרסומת – ובכללן הודעות ועדכונים שדלתא נדרשת למסור לחברי מועדון על פי  כל  דין. אין באמור כדי לחייב את דלתא לשלוח הודעות ו/או עדכונים כאמור.

 2. חבר המועדון יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב. מובהר למען הזהירות, כי הודעת הסירוב לא תתייחס להודעות לפי סעיף 18(ד) לעיל, אותן תהיה דלתא רשאית לשלוח לחבר המועדון גם לאחר משלוח הודעת הסירוב.

 3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי דלתא תהא רשאית להציע לחבר המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או כל דין. כמו כן דלתא תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי דלתא. 

 4. דלתא תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי דלתא רלוונטיים.

 5.  האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. 

 6. כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מדלתא, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של דלתא ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא חבר המועדון רשאי לבקש מדלתא להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו/או של דלתא. בקשות כאמור, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: Divur@delta.co.il; או לכתובת הרשומה של דלתא. דלתא תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח לדלתא בכתב, זמן סביר לאחר קבלת הבקשה במשרדי דלתא. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין בעניין משלוח הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שמחיקת פרטי התקשרות ממאגר המידע של דלתא (להבדיל מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת) לא תאפשר לדלתא לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם מועדון הלקוחות, לרבות הודעות על פי דין; וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד דלתא ו/או מי מטעמה. 

 7.  יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חבר המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה כלפי דלתא ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות.

 8. עדכון פרטי חבר מועדון תהיה אפשרית אך ורק בדרכים הבאות:

  1. בחנויות רשת (פיזיות), בכפוף להצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה);

  2. באמצעות שירות הלקוחות של דלתא, בכפוף למשלוח תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה), בהתאם להנחיות שירות הלקוחות של דלתא.

צבירה ומימוש ״נקודות״ דלתא

 1. בפרק זה:

  1. "רכישה מזכה", משמעה רכישה באחת מחנויות רשת (בלבד), שבוצעה במועדים הבאים: ביחס למותג "דלתא" לאחר ה-1.3.2012; ביחס למותג אחר – לאחר תאריך תחילת התחולה ביחס לאותו מותג, כמפורט בסעיף 3 לעיל) – במזומן, בכרטיס אשראי, בכרטיס דלתא (כהגדרתו להלן) או בהמחאה בלבד (ככל שמדיניות הרשת תאפשר רכישה באמצעים אלה), ובלבד  שבטרם הרכישה, הוצגה על ידו תעודה מזהה שלו, והכל, למעט רכישה מזכה באתר האינטרנט של המותג, אותה ניתן יהיה לבצע בכרטיס אשראי בלבד, ובמסגרתה לא יידרש הלקוח להציג תעודה מזהה.  למען הזהירות יובהר שרכישה  באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה שאינם כרטיס דלתא (כהגדרתו להלן), כרטיסים נטענים (חד פעמיים או רב פעמיים), כרטיסי "גיפט קארד" למיניהם וכיו"ב, וכן רכישה באמצעות נקודות זכות, לא תיחשב כרכישה מזכה. כן מובהר שרכישה בחנויות עודפים לא תיחשב כרכישה מזכה ולא יצטברו נקודות זכות בגינה.

  2. "נקודות זכות" משמען הנקודות שיעמדו לזכות חבר מועדון בגין רכישה מזכה, כמפורט בפרק זה להלן. 

  3. "החודש הקובע" משמעו החודש הקלנדרי שבו הצטרף חבר המועדון למועדון הלקוחות. למרות האמור, (1) החודש הקובע של חברי מועדון שהצטרפו למועדון לפני 1.3.2012 יהיה חודש מרץ; ו-(2) החודש הקובע של חברי מועדון לקוחות שהצטרפו למועדון הלקוחות עקב איחוד בין מועדון לקוחות חנויות עודפים של דלתא לבין מועדון המותגים של דלתא, יהא חודש פברואר.

  4. "שנת צבירה" משמעה תקופה המתחילה ביום הראשון בחודש הקובע בשנה פלונית עד ליום האחרון של החודש הקודם לחודש הקובע בשנה שלאחר מכן.

   לדוגמה, שנת צבירה ביחס לחבר מועדון שהצטרף ביום 25.8.2012, תיחשב כתקופה שבין 1.8 בשנה פלונית ל-31.7 בשנה לאחר מכן (1.8.2012 עד 31.7.2013; 1.8.2013 עד 31.7.2014; וכן הלאה).

 2. חבר מועדון שביצע רכישה מזכה, יהיה זכאי לצבור נקודות זכות בסכום השווה לעשרה אחוזים (10%) מסכום הרכישה [דהיינו, רכישה בסך 90 ₪ תזכה ב-9 נקודות; רכישה ב-31 ₪ תזכה ב-3.1 נקודות]. 

 3. למרות האמור, חבר מועדון שהצטרף למועדון לאחר 19 במאי 2024, יהיה זכאי להטבת הצטרפות חד פעמית, לפיה הרכישה המזכה הראשונה שתבוצע על ידו לאחר מועד הצטרפותו תזכה אותו בצבירה כפולה, דהיינו, היא תזכה אותו בנקודות זכות סכום השווה לעשרים אחוזים (20%) מסכום הרכישה המזכה. מובהר כי הטבה זו חד פעמית, והחל מהרכישה המזכה השנייה ואילך צבירת הנקודות תהיה כמפורט בסעיף 27 לעיל ובכפוף להוראות תקנון זה.

 4. דלתא תהא רשאית לשנות מעת לעת את מספר נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון בגין כל רכישה (להגדיל או להקטין), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

 5. למרות כל האמור בתקנון זה, לא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במכירות ו/או במבצעים המשקפים, במישרין או בעקיפין, הנחה של 45% או יותר ממחיר המוצר/ים הרלוונטי/ים [ביחס למחיר המחירון ("מק"ט") של המוצר/ים הרלוונטי/ים], אלא אם תציין דלתא אחרת במפורש.

 6. למען הזהירות מובהר, כי "מבצעי סל" אשר משמעותם היא הנחה בפועל של 45% או יותר ממחיר סל המוצרים [במונחי מחירי מחירון (מק"ט) של המוצר/ים הכלול/ים בסל], ייחשבו אף הם כמבצעים או מכירות שלא ניתן לממש בהם נקודות. "מבצעי סל" – מבצעים שאינם מתייחסים למוצר יחיד, לרבות מבצעי 1+1, 2+1 וכיו"ב, וכן מבצעי קנה בסכום X ושלם סכום Y (למשל, קנה ב-500 ₪ ושלם 250 ₪) וכיו"ב.

 7. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של דלתא להגביל מימוש נקודות גם במבצעים ו/או במכירות מסוג אחר, בהם ההנחה נמוכה יותר מ-45% ממחיר המוצר/ים הרלוונטי/ים כאמור; והיא תהיה רשאית לעשות כן בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 8. מובהר שחברי מועדון יזכו לנקודות זכות על בסיס מחיר הרכישה (התשלום) בפועל. דלתא שומרת לעצמה את הזכות לבטל כפל הנחות, צבירת נקודות זכות בגין רכישות במסגרת מבצעים ו/או בסוף עונה, לפי שיקול דעתה. כן תהיה דלתא רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה לממש נקודות זכות במועדים מסוימים או ביחס למוצרים מסוימים או ביחס למבצעים מסוימים – והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 9. נקודות הזכות שתצטברנה במהלך שנת צבירה פלונית, תהיינה בתוקף עד תום אותה שנת צבירה בלבד; והן תימחקנה בתום שנת הצבירה הרלוונטית. למען הסר ספק, מובהר שסכום נקודות הזכות שתעמודנה לזכות חבר מועדון בכל תחילת שנת צבירה יהיה אפס (0) וכי צבירת הנקודות תחל מחדש בכל שנת צבירה.  

  לדוגמה, נקודות הזכות שיינתנו לחבר מועדון, שהצטרף ב-10.5.2012 (ולפיכך, שנת צבירה ביחס אליו היא תקופה שבין 1.5 לשנה פלונית לבין 31.4 בשנה שלאחר מכן), בגין רכישה מזכה שבוצעה ב-1.4.2013 – תהיינה בתוקף עד 31.4.2013 בלבד.

 10. חבר מועדון שיצבור במהלך שנת צבירה פלונית, 100 נקודות זכות בתוקף (בגין רכישה/ות מזכות בסכום מצטבר של 1,000 ₪), יהיה זכאי לממש את נקודות הזכות שנצברו לרשותו לצורך רכישת מוצרים בחנויות רשת ובאתר האינטרנט של אחת מהרשתות, בכפולות של 50 נקודות (שוות ערך ל-50 ₪ הנחה); ועם מימוש נקודות הזכות כאמור, תימחקנה הנקודות שמומשו. יודגש כי מימוש הנקודות יכול להיעשות בכפולות של 50 נקודות (שוות ערך ל-50 ₪ הנחה) בלבד; בכפוף לכך שבמועד המימוש יתרת הנקודות (לפני המימוש) העומדות לזכות חבר המועדון עומדת על 100 נקודות. ירדה יתרת הנקודות מתחת ל-100 נקודות זכות, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש נקודות זכות, עד אשר תעמוד יתרת הנקודות על 100 נקודות זכות לפחות. 

 11. למען הזהירות מובהר שלא ניתן יהיה לממש נקודות ברכישות בחנויות עודפים. 

 12. לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כלשהו (לרבות כסף) בגין החזרת פריט שתמורתו שולמה בנקודות זכות. 

 13. במקרה שחבר מועדון יחזיר פריטים אשר בגין רכישתם נצברו נקודות זכות (מכל סיבה שהיא) – תופחת במועד החזרת פריטים כאמור כמות נקודות הזכות שנצברה בגין רכישת אותם הפריטים (כאילו לא נעשתה רכישה כלל); ואם יתרת הנקודות העומדת לחבר המועדון באותה עת אינה שווה לכמות הנקודות שאמורה להיות מופחתת כאמור – תהפוך יתרת הנקודות של חבר המועדון לשלילית. 

 14. החזרת פריטים כאמור תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות החזרת המוצרים, שתהיה נהוגה בדלתא בעת החזרת הפריטים. 

 15. נקודות הזכות הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לאיחוד בין מספר חברי מועדון; הן ניתנות למימוש עד למועד שבו הן תימחקנה, בהתאם להוראות תקנון זה; והן אינן ניתנות להמרה (למעט מימוש כאמור בתקנון זה). 

 16. החל מה-21.7.2021, אתר האינטרנט ייחשב כ"חנות רשת", והחל מאותו מועד (בלבד) ניתן לצבור נקודות זכות ולממש נקודות זכות ברכישות באתר האינטרנט, בכפוף להוראות תקנון זה.

 17. עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אם נצברו, מבלי שדלתא תידרש להודיע על כך, ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש כלשהו. כמו כן, דלתא תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו דלתא תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בהטבות המועדון.

 18. מובהר כי צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהצגת תעודה מזהה ווידוא כי הרוכש הוא חבר המועדון שהזדהה בפני המוכר, למעט במקרה של רכישה באתר האינטרנט של דלתא.

 19. צבירת נקודות בגין רכישות באתר האינטרנט של מותג

  1. רכישות מקוונות באתר האינטרנט שונות מרכישות בחנויות פיזיות, בכך שרכישות מקוונות מושלמות רק עם ליקוט ההזמנה ממחסני החברה ואספקת המוצרים ללקוח (דהיינו, עם הוצאת חשבונית על ידי דלתא בגין הרכישה). לפיכך, צבירת נקודות ומימוש נקודות במסגרת רכישה באתר האינטרנט, הן על תנאי, וזאת עד למועד השלמת הרכישה. בהתאם:

  2. עם ביצוע הזמנה באתר האינטרנט של מותג תוך שימוש בנקודות זכות, הנקודות שמומשו ייגרעו "על תנאי" מחשבון חבר המועדון (ולא יהיה ניתן לעשות בהן עוד שימוש), וזאת עד להשלמת הרכישה (הוצאת חשבונית על ידי דלתא). אם מוצר  שהוזמן לא ייכלל בחשבונית שתוצא ללקוח, יתכן חישוב מחדש של הנקודות שמומשו, על פי ההיררכיה הבאה: תחילה יופחת הסכום שהלקוח שילם בכרטיס האשראי; ולאחר מכן, ככל שתיוותר יתרה לטובת הלקוח, יופחת מספר הנקודות שמומשו.

  3. נקודות בגין הזמנה שבוצעה באתר, יתווספו לחשבון חבר המועדון רק עם השלמת מלוא הרכישה (דהיינו, הוצאת חשבונית על ידי דלתא) והן יצטברו רק בגין מוצרים שנרכשו בפועל ושנכללו בחשבונית הרכישה, ושהתמורה בגינם שולמה.

הטבות נוספות; הוראות כלליות בעניין הטבות שתינתנה לחברי מועדון

 1. כל לקוח חדש שהצטרף למועדון הלקוחות, יהיה זכאי לקבל, במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות ובכפוף לאישורה של דלתא להצטרפותו למועדון, קופון הטבה בסך 50 ₪, למימוש במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות בלבד בחנויות הרשת. 

 2. הנחה בחנויות עודפים: החל מיום 01.03.2020, כל חבר מועדון יהיה זכאי להנחה של 5% ממחיר הרכישה ברכישה בחנויות עודפים (בלבד), כולל כפל מבצעים והנחות. 

 3. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות המוענקות להם בכל חנויות רשת שאינן חנויות עודפים, אלא אם צוין אחרת על ידי דלתא במסגרת תקנון זה ו/או בכל פרסום אחר שתפרסם דלתא, בכל דרך שהיא, מעת לעת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי דלתא תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן לממש את הטבות המועדון בחנויות מסוימות של הרשת ו/או כי ניתן לממש הטבות בחנויות מסוימות בלבד – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. למען הזהירות מובהר כי החברות במועדון המותגים של דלתא מקנה הטבות בחנויות של המותגים בלבד, בגין רכישות קמעונאיות של יחידים. מובהר למען הזהירות שההטבות אינן חלות ברכישות סיטונאית, וכן ברכישות של מוצרי מותגים בחנויות שאינן בבעלות דלתא.

 5. מובהר כי חברי המועדון לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי המועדון (אין כפל מבצעים) למעט במקרה בו ייקבע אחרת על ידי דלתא במפורש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 6. למרות כל האמור בתקנון זה, מובהר כי ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. כן מובהר כי דלתא תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם מוטלת על דלתא חובה למסור הודעה כאמור לפי דין.

 7. דלתא תהא רשאית לקבוע כי הטבות תיתנה לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג מסוים של חברי מועדון; וכן לקבוע שמבצעים מסוימים ו/או הנחות מסוימות יינתנו לכל חברי המועדון ו/או לחברי מועדון מסוימים ו/או לסוג של חברי מועדון – הכול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של דלתא ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא דלתא רלוונטי. מובהר כי לא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד דלתא בשל כך.

שונות

 1. למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים (לרבות, אך לא רק, כרטיסי תו הזהב, כרטיסי "גיפט קארד", כרטיסי חבר, כרטיסי קרנות השוטרים, כרטיסי ארגון המורים, כרטיסי הסתדרות המורים וכרטיסי חברת חשמל), בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר (בתקנון זה: "כרטיסי תווים"), עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים בדלתא (שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון). האמור לא יחול ביחס לכרטיסי מתנה שנרכשו בדלתא בכסף מלא (להבדיל מתווים או כרטיסים שנרכשים או נטענים במחיר הנמוך מהמחיר הנקוב בהם) (בתקנון זה: "כרטיס דלתא"), באמצעותם ניתן לשלם גם על רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון.

 2. בנוסף, לא ניתן יהיה לממש באותה עסקה הטבת מועדון (למשל, הטבת יום הולדת, ככל שתהיה) וגם קופון שהוענק על ידי החברה ללקוח. 

 3. החברה תהא רשאית למסור הודעות לחבר מועדון ו/או לחברי מועדון ו/או לכלל חברי המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאי המועדון, בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות או שינוי בתנאי המועדון, אם יהיו, או למסור כל הודעה אחרת, לרבות לא באחת מהדרכים המפורטות לעיל או בכלל. אין באמור כדי  לגרוע מהוראות כל דין ספציפי וקוגנטי שמתייחס ו/או שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיש.

 4.  כל פעולה של המועדון או של דלתא לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.

 5. הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של דלתא. במידה ותהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל דלתא לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

 6. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

 7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

דלתא ישראל מותגים בע"מ

סגור
Loading
Go back to %1