מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון אתר

תנאי שימוש באתר

כללי

 1. אתר זה (להלן: "האתר") הוא בבעלותה של דלתא ישראל מותגים בע״מ, ח.צ 516250107 (להלן: "דלתא" או "החברה") ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

 2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. 

 3. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון. 

 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר

 1. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  ⌑ המשתמש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש קטין או אינו זכאי 
    לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).
  ⌑ המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  ⌑ המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  ⌑ המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול
    למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.
  ⌑ הרכישה היא לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית.

 2. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של דלתא או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של דלתא ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

 1. המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות דלתא (זולים יותר או יקרים יותר).

 2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש יבחר את המידה, הצבע והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.

 3. דלתא תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר מידות ו/או צבעים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

 4. במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע המשלוח: רגיל או באמצעות שימוש בשירותיה של קבוצת בר, כמפורט להלן. לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה"). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים דלתא לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לדלתא בשל כך.

 5. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק דלתא את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי דלתא בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את דלתא. רישומי המחשב הפנימיים של דלתא ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

 6. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שדלתא תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 

 7. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. 

 8. לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות האתר/ מחלקת שירות לקוחות של דלתא.

משלוח ואספקה

דלתא מציעה ללקוחותיה שלוש דרכים לקבל את המוצרים שהוזמנו על ידיהם מהאתר – משלוח לכתובת הלקוח, איסוף מנקודות חלוקה ואיסוף עצמי מחנויות נבחרות מרשת דלתא. הלקוח נדרש לבחור, לאחר איסוף המוצרים ובטרם השלמת הרכישה, את אופן קבלת המוצרים.

משלוח לכתובת הלקוח

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות משלוח עד הבית

 1. דלתא תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.

 2. הלקוח שבחר במשלוח לפי פרק זה, יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר דלתא מעת לעת. למרות האמור, דלתא עשויה להעניק מעת לעת הנחה בדמי המשלוח או משלוח חינם, בתנאים מסויימים או ללא תנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. דלתא תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

 4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

איסוף מנקודות חלוקה

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר בשירות איסוף מנקודת חלוקה.

 1. דלתא מאפשרת ללקוחותיה לאסוף מוצרים שהוזמנו על ידם, מנקודות איסוף ברחבי הארץ. עלות השירות ותנאיו יהיו כפי שייקבעו מעת לעת על ידי החברה.

 2. מוצר שנרכש ע"י לקוח הבוחר באפשרות של הפצת משלוח לנקודת איסוף, יישלח לנקודת חלוקה של חברת ההפצה שעימה תעבוד החברה בעת הרלוונטית ("חברת ההפצה").

 3. נקודת החלוקה תיבחר על ידי הלקוח מבין הנקודות האפשריות שיוצגו בפניו הזמנת המשלוח. המשלוח יועבר לאחת מנקודות החלוקה של חברת ההפצה. עם הגעת המשלוח לנקודת החלוקה תישלח ללקוח הודעת SMS למספר הטלפון הנייד אותו ציין הלקוח במהלך ההזמנה. בהודעה יצוינו פרטים בנוגע למשלוח ולנקודת ההפצה. הלקוח יאסוף את המשלוח בתוך פרק הזמן יצוין בהודעת ה-SMS. במקרה שהלקוח לא יאסוף את המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה והלקוח יחויב במלוא דמי משלוח.

איסוף עצמי

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות איסוף עצמי.במידה והאופציה פתוחה ללקוחות האתר.

 1. דלתא מאפשרת ללקוחותיה לאסוף, ללא תשלום, את המוצרים שהוזמנו על ידיהם, במגוון חנויות רשת דלתא המפורטות ברשימה שתוצג ללקוח לאחר השלמת איסוף המוצרים וטרם השלמת ההזמנה.

 2. לאחר השלמת איסוף המוצרים, לקוח שבחר באפשרות של איסוף עצמי, יבחר את החנות מתוך הרשימה.

 3. החבילה עם המוצרים שהוזמנו תישלח לחנות שנבחרה על ידי הלקוח, והיא תהיה מוכנה לאיסוף על ידי הלקוח בהתאם לזמני האספקה המפורטים להלן.

 4. החבילה תמתין ללקוח בחנות הרלוונטית למשך 30 ימי עסקים. אם החבילה לא תיאסף בתוך התקופה האמורה, יחשב הדבר כסרוב לקבל, ההזמנה תחזור למחסן דלתא והלקוח יזוכה בגין ההזמנה. דלתא תהא רשאית לשנות את התקופה האמורה בכל עת, לפי שיקול דעתה.

הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים

 1. מועד אספקת המשלוח בכל אחת מדרכי האספקה המפורטות לעיל יהיה עד 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה באתר, אלא אם פורסמה תקופה אחרת באתר, למעט אספקה לישובים המפורטים ברשימה, אליהם האספקה תעשה בתוך 16 ימים ממועד אישור ההזמנה על ידי דלתא( לפתיחת הקובץ נא ללחוץ על המילה רשימה) .במקרים של הזמנות הכוללות חולצות מודפסות לבית ספר זמן האספקה הינו עד 11 ימי עסקים אלא אם פורסמה תקופה אחרת באתר. במקרים של היקף הזמנות חריג באתר, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה (בין ביחס למועד האספקה הנקוב בתנאי שימוש אלה ובין ביחס למועד האספקה שפורסם באתר, אם פורסם). לפיכך, באותם מקרים חריגים עיכוב באספקה של עד 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד דלתא וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד דלתא.  

 2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. דלתא עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

 3. דלתא לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של דלתא לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

 4. אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת משלוחים חיצונית. ישנם אזורים, בהתאם לרשימה המצורפת, שבהם לא ניתן שירות על ידי חברת המשלוחים. אם ההזמנה היא לאחד האזורים הללו, אפשר לשלוח את המוצרים למקום אחר או, לחלופין, המוצרים יישלחו באמצעות דואר ישראל – לבחירת הלקוח.

 5. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע דלתא את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

 6. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא.

 7. דלתא תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת דלתא.

מסירת פרטים על ידי המשתמש

 1. על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יידרש להירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. כמו כן, המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

 2. מובהר, כי ככל שהמשתמש יבחר להצטרף כחבר במועדון הלקוחות של דלתא ויבחר למסור כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שדלתא מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בין היתר באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, ובין היתר באמצעות הודעות דוא"ל ו/או SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. 

 3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של (מועדון הלקוחות של קבוצת דלתא" בבעלות דלתא ישראל מותגים בע"מ – 700029581) הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין. 

 4. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם דלתא המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של דלתא. כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר.

 5. דלתא תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות") "cookies" - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי אתר דלתא, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה"עוגיות" ממחשבו.

 6. דלתא נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, דלתא לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של דלתא ו/או הנובעים מכוח עליון. 

גיפט קארד -רכישת כרטיס נטען באתר

 1.  אתר דלתא מאפשר לבצע רכישה של שובר עם קוד, שבאמצעותו ניתן לבצע רכישות באתר האינטרנט ובחנויות הרשת, על פי הסכום הצבור בו ("גיפט קארד")

 2. מובהר כי פרק זה אינו מתייחס לשוברי/כרטיסי BuyMe, כי לצורכי תקנון זה, כרטיסי/שוברי BuyMe אינם נחשבים כ"גיפט קארד", וכי על רכישה באמצעות שוברי/כרטיסי BuyMe יחולו הכללים תחת פרק "BuyMe".

 3. לצורך רכישת גיפט קארד, על המשתמש להיכנס לאזור הייעודי באתר. בעסקה שבה בוצעה רכישת גיפט קארד נטען, לא תהיה  אפשרות לרכוש מוצרים נוספים.

 4. האחריות למילוי הפרטים באופן נכון ומדויק חלה על המשתמש בלבד. דלתא לא אחראית במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

 5. רכישת גיפט קארד באתר תתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי (לרבות לא באמצעות PayPal).

 6. לא ניתן לעשות שימוש בקופון או בהנחה כלשהי, לצורך רכישת גיפט קארד

 7.  הגיפט קארד יישלח למשתמש באמצעות דוא"ל/הודעת SMS בהתאם לבחירתו.

 8.  בעת רכישת הגיפט קארד, יידרש המשתמש למלא את פרטיו ואת פרטי האדם שיקבל ממנו את הגיפט קארד ("הלקוח המיועד"), בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה. כמו כן, המשתמש יידרש לבחור את סכום הטעינה שיוטען בגיפט קארד ושישולם על ידי הלקוח הרוכש, וכן את מועד ואופן אספקתו של הגיפט קארד ללקוח המיועד (באמצעות מייל או הודעת sms).

 9. ניתן לממש את הגיפט קארד באתר דלתא ובחנויות רשת דלתא.

 10. הגיפט קארד ניתן לרכישה במינימום של 50 ש״ח ובמקסימום של 1,000 ש״ח.

 11. רוכש הגיפט קארד יישא בעלות בה בחר בגין שווי הכרטיס. שווי הכרטיס כולל מע״מ, בהתאם לדין.


מימוש הגיפט קארד באתר

  1. תוקף הגיפט קארד הינו עד 5 (חמש) שנים מיום אישור ביצוע עסקת רכישת הגיפט קארד. באחריות אוחז הגיפט קארד לממשו לא יאוחר ממועד תום התוקף. לאחר מועד זה, לא יהא לגיפט קארד כל ערך ו/או תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצול בשל אי מימוש הגיפט קארד עד תום מועד זה.
  1. הגיפט קארד מזכה את האוחז בו לרכוש מוצרים באתר עד לגובה הסכום הטעון בו.  מובהר, כי עם סיום ניצול מלוא הסכום הטעון בכרטיס, פוקע ומתבטל הכרטיס ולא ניתן להטעינו מחדש.

  2. רכישה ותשלום באמצעות גיפט קארד תתאפשר לאחר בחירת פריטים באתר, בשלב ה"קופה". במועד התשלום, יש לבחור באפשרות ״גיפט קארד״ כאמצעי תשלום.

  3. אם מחזיק הגיפט קארד השתמש רק בחלק מן הערך הטעון בו במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד לניצול מלא של הסכום הטעון בכרטיס.

  4. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר בגין עסקה שבוצעה באמצעות גיפט קארד ביחד עם אמצעי תשלום אחר, יועבר תחילה לכרטיס האשראי ולאחר מכן לכרטיס הגיפט קארד.

  5. אם הרכישה באתר באמצעות הכרטיס  לא הושלמה – לאחר חצי שעה מהזנת קוד הכרטיס, העסקה תבוטל והכרטיס יזוכה.

  6. לצורך ביטול עסקה, תיחשב עסקה ששולמה באמצעות גיפט קארד כמו עסקה ששולמה באמצעות כרטיס אשראי.

  7. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. את מדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא ניתן למצוא כאן

  8.  דלתא מכבדת כרטיסי גיפטקארד שהונפקו על ידה בלבד.

רכישה באמצעות BuyMe 

 1.  דלתא מאפשרת לרכוש באתר האינטרנט גם באמצעות שוברי/כרטיסי BuyMe ("שוברי ביימי"), שאינם מונפקים על ידי דלתא.

 2. רכישה ותשלום שוברי ביימי תתאפשר לאחר בחירת פריטים באתר, בשלב ה"קופה". במועד התשלום, יש לבחור באפשרות "ביימי" (או BuyMe) כאמצעי תשלום.

 3. אפשר יהיה לממש שוברי ביימי בכפוף ליתרה חיובית בשוברים. האחריות לוודא את יתרת השובר מוטלת על הלקוח.

 4. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות שובר ביימי, יהיה רשאי הלקוח לבחור לקבל זיכוי לרכישה עתידית ברשת חנויות דלתא או לקבל החזר לשובר הביימי שבאמצעותו התבצעה הרכישה באתר, הכל בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא (שאותה ניתן למצוא כאן).

 5. כל החזר כספי בגין עסקה שבוצעה באמצעות שובר ביימי ביחד עם אמצעי תשלום אחר, יועבר תחילה לאמצעי התשלום האחר, ולאחר מכן לשובר הביימי (אם בכך בחר הלקוח).

 6. אם הרכישה באתר באמצעות הכרטיס  לא הושלמה – לאחר חצי שעה מהזנת קוד הכרטיס, העסקה תבוטל ושובר הביימי יזוכה.

החזרת מוצרים/ביטול עסקה,השלמת עסקה ועסקה חלקית

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. את מדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא ניתן למצוא כאן.

 2. אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.

 3. אם המשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של דלתא, יראו את ההזמנה ככזאת שלא השתכללה ולכן ככזו שלא בוצעה.

 4. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר, יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר דלתא ובהתאם לכל דין.

 5. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת דלתא ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של דלתא באופן מלא או חלקי, תהא דלתא רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן. 

 6. דלתא נוקטת באמצעים מקובלים על מנת להבטיח כי בכל זמן נתון מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה זהה למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה. עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר לדלתא, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה תהא דלתא רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. במקרה כאמור דלתא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל דלתא תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו. 

 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, דלתא תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל, רכישה סיטונאית).

 9. במקרה של פעילות מיוחדת באתר כגון מארזי מתנה המחולקים, הפעילות מוגבלת למלאי הקיים והיא עד גמר המלאי.

פעילות האתר

 1. השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 2. דלתא עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, דלתא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

אחריות ושירות

 1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צויין אחרת. 

 2. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של דלתא על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של דלתא לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של דלתא.

 2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של דלתא מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. 

 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של דלתא. 

 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 

 6. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של דלתא.

שונות

 1. דלתא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 2. דלתא לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן דלתא אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.

 3. דלתא עשויה להעניק מפעם לפעם קופונים ללקוחותיה, לרבות בעת ההרשמה לאתר, במסגרת מבצעים ספציפים וכיו"ב, המעניקים הנחה או הטבה לרכישה באתר. מובהר כי ניתן לממש קופון אחד במסגרת עסקה, אלא אם נכתב אחרת במפורש במסגרת הקופון.

 4. רישומיה הממוחשבים של דלתא בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

 5. דלתא תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת עליך בלבד. 

 6. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת"א-יפו.

סגור
Loading
Go back to %1