מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון מעבר לתפריט צד

תקנון 400\200

תקנון מבצע – קנה ב-400 שלם 200

 הגדרות

החברה:

דלתא גליל תעשיות בע"מ, ח"צ 520025602.

המבצע:

הנחה של 200 ₪ על כל רכישה של מוצרים המשתתפים במבצע, במחירם המלא, בסכום של 400 ₪.

המבצע לחברי מועדון דלתא בלבד. למרות האמור, באתר האינטרנט (בלבד) גם לקוחות שאינם חברי מועדון יוכלו ליהנות מהמבצע. 

מוצרים המשתתפים במבצע:

 

 1. באתר האינטרנט: מוצרים הנמכרים באתר האינטרנט של דלתא, שלצידם מופיע חיווי/באנר "קנה ב-400 שלם 200".
 2. בחנויות המשתתפות במבצע: מוצרים מקולקציית הקיץ של דלתא הנמכרים בחנויות המשתתפות במבצע, המצויים על מדף שעליו שילוט "קנה ב-400 שלם 200".

"חנויות המשתתפות במבצע":

אתר האינטרנט של דלתא וכן חנויות רשת "דלתא" שאינן מוגדרות על ידי החברה חנויות עודפים.

חס ההכפלה"

יחס לצורך חישוב החזר כספי או סכום זיכוי במקרה של ביטול עסקה או זיכוי (לפי העניין), שיחושב כדלקמן: התמורה ששולמה על ידי הצרכן בפועל בגין כלל המוצרים המשתתפים במבצע שנרכשו במסגרת קנייה אחת (חשבון אחד), לחלק למחיר המלא של אותם מוצרים.

לדוגמה, אם צרכן רכש במסגרת עסקה (חשבון אחד) מוצרים המשתתפים במבצע בתמורה לתשלום של 350 ₪ ומחירם המלא של אותם המוצרים הוא 550 ₪, יחס ההכפלה הוא 0.636.

תקופת המבצע המתוכננת:

החל מיום 8.7.2020 ועד ליום 31.7.2020, להוציא ימי מבצעים מיוחדים במהלך חודש יולי; או כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה או עד לגמר המלאי. מובהר למען הזהירות שיתכן שהמבצע יסתיים במועד מוקדם יותר בחלק מערוצי המכירה (למשל, באתר האינטרנט או בחנויות מסוימות).

 

המבצע וחישוב ההנחה

 1. לקוח שירכוש מוצרים המשתתפים במבצע – במחיר מלא – בסכום של 400 ₪, יהיה זכאי להנחה בסך 200 ₪ בגין אותה עסקה. ההנחה תינתן בגין כפולות של 400 ₪ (למשל, אם מחירם המלא של המוצרים המשתתפים במבצע בעסקה הוא 800 ₪ תינתן הנחה בסך 400 ₪).

מובהר כי ההנחה תינתן רק בגין 400 ₪ מלאים (למשל, אם מחירם המלא של המוצרים המשתתפים במבצע בעסקה הוא 450 ₪, מחיר העסקה לאחר ההנחה יהא 250 ₪).

 1. ככל שעסקה כוללת מוצרים המשתתפים במבצע ומוצרים אחרים, תינתן הנחת ה-200 ₪ אך ורק בהתחשב במוצרים המשתתפים במבצע הכלולים בעסקה.
 2. ההנחה תינתן אך ורק בעסקה שלא ניתנה בה הנחה נוספת, בין בגין מוצר המשתתף במבצע ובין בגין מימוש תווים, קופונים, הטבות, הנחות, הטבות הצטרפות וכיו"ב.
 3. למען הזהירות מובהר כי לא יחול כפל מבצעים או כפל הנחות; וכי תנאי להנחה הינו רכישת מוצרים במחירם המלא.

החזרות וביטולי עסקה

 1. הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ומדיניות החזרת המוצרים של דלתא (באתר האינטרנט או בחנויות, לפי העניין), יחולו על עסקאות לפי תקנון זה.
 2. החלפת מוצרים או החזרה תמורת זיכוי (בחנויות פיזיות בלבד):

בכפוף להוראות מדיניות החזרת המוצרים של דלתא (בחנויות או באתר, לפי העניין) ולהוראות הדין, ניתן יהיה להחליף מוצר שנרכש במסגרת המבצע: (1) במוצר זהה; או (2) להחזירו ולקבל זיכוי בגינו לרכישה עתידית ברשת דלתא, בסך השווה למחיר המלא של המוצר המוחזר, כפול יחס ההכפלה בגין הסל שבמסגרתו נרכש/ו המוצר/ים המוחזר/ים.

 1. ביטול עסקה:

במקרה של ביטול עסקה והחזר כספי של מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע, יהא רשאי הצרכן:

 • לבטל את העסקה כולה ולקבל את התמורה ששולמה בגינה (בניכוי דמי ביטול, ככל שישנם); או
 • לחלופין (לרבות במקרה שסל המוצרים שנרכש כולל מוצרים שאינם בני החזרה/ביטול, כגון הלבשה תחתונה שנרכשה בחנות פיזית), לבטל את העסקה ביחס למוצרים מסוימים –ובמקרה כזה, סכום ההחזר הכספי שיושב לצרכן יהיה שווה למחירם המלא של המוצרים המוחזרים, כפול יחס ההכפלה בגין הסל שבמסגרתו נרכש/ו המוצר/ים המוחזר/ים.
 1. למען הזהירות מובהר שאין באמור כדי לגרוע ממדיניות החזרת המוצרים של דלתא או מהסייגים הקבועים בדין לביטול עסקה, ובכלל זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין כדי להתיר החזרת מוצרים או ביטול עסקה ביחס למוצרים שנרכשו בחנויות פיזיות ושאינם בני החזרה (כגון הלבשה תחתונה).

כללי

 1. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין החברה לבין הלקוחות המשתתפים במבצע.
 2. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעת והחלטתה הבלעדית וללא צורך בהודעה מראש.
 3. אין כפל מבצעים, לרבות ביחס למבצעי מחיר, מבצעי סל והנחות לקהלים שונים.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 5. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 

סגור
Go back to %1